Algemene voorwaarden

Wij zijn: Nail Business Academy met maatschappelijke zetel te Deurne/Diest Meilrijk 32 en ondernemingsnummer BE 0892360408.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: team@nailbusinessacademy.be

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlener: Nail Business Academy
 2. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.
 3. Dienst: de diensten die wij leveren.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit in overeenstemming met artikel VI.47 ev. WER.
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
 6. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als klant, en wij, als dienstverlener
 8. Producten: trajecten en producten die wij via onze website verkopen
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zowel via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

Website: www.nailbusinessacademy.be 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij, Nail Business Academy, als dienstverlener, de regels op basis waarvan wij als dienstverlener onze diensten aan jou, als klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online trainingen, academies, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Dit voor zover er niet van onze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Deze versie zal je altijd op onze website terugvinden.

Artikel 3 - Aanbod en acceptatie

3.1. Nail Business Academy biedt diensten aan via haar website, e-mail of sociale media. De prijzen zijn vastgesteld in euro's en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

3.2. Nail Business Academy behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het geldende aanbod is het aanbod dat van kracht was op het moment dat de klant het accepteerde en kocht. 

3.3. Nail Business Academy is niet gebonden aan het aanbod als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, een duidelijke materiële fout of typefout bevat, zoals een onrealistisch hoge korting of een ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Door het accepteren van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst onmiddellijk wordt uitgevoerd en nagekomen. De klant-consument doet hierbij afstand van zijn herroepingsrecht (indien van toepassing).

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking klant 

4.1. Nail Business Academy biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan, waaronder online trainingen, Instagram academy en Instagram audit.

4.2. Nail Business Academy zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Nail Business Academy is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het beoogde resultaat van de klant, aangezien dit afhankelijk is van de inzet van de klant zelf. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bestaan de werkzaamheden van Nail Business Academy uit het geven van bovengenoemde diensten.

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

De prijs voor de diensten is afhankelijk van de gekozen training of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten, met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten worden apart aangegeven en vallen ten laste van de klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Bij aankoop van een dienst op de website dient de klant het gehele bedrag online te betalen via de gegeven opties op de website.

5.2.2. Bij aankoop van een dienst op factuur ontvangt de klant een factuur dat binnen 8 dagen en uiterlijk voor aanvang van de dienst betaald dient te worden. 

5.2.3. Bij niet-betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.3. Domiciliëring

5.3.1. De Nail Business Academy kan indien gewenst ook per domiciliëring betaald worden.
De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant goedkeuring voor de SEPA-domiciliëring. 

Daarna zal de maandelijkse betaling steeds één maand na inschrijving plaatsvinden (bijv. ingeschreven op 1 januari, de eerstvolgende betaling zal plaatsvinden op 1 februari).
Wij, Nail Business Academy, als dienstverlener, zullen hiervoor steeds een factuur uitschrijven. 

5.3.2. Indien de klant niet tijdig betaalt, zijn wij Nail Business Academy, als dienstverlener, gerechtigd om onze dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.3.3. Bij niet-betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 - Wijziging of beëindiging van de overeenkomst

6.1. De duur van de overeenkomst hangt af van de gekozen training/academy/product.
Nail Business Academy zal vooraf meedelen hoelang de training/academy zal duren. Deze informatie wordt ook beschikbaar gesteld op onze website en in de bijzondere voorwaarden. 

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden beëindigd. Bij aankoop van de training/academy ga jij, als klant, ermee akkoord dat de volledige training/academy dient te worden betaald, ook wanneer jij, als klant, tijdens de training/academy besluit te annuleren. Bij annulering heb je geen recht op enige terugbetaling.

6.2. Nail Business Academy heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als klant, niet of slechts gedeeltelijk aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij kunnen onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet. Als wij de overeenkomst op grond van deze bepaling ontbinden, blijven jouw betalingsverplichtingen van kracht tot de datum van ontbinding.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen of diensten online aankopen.

Als klant heb jij het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het fysieke product de aankoop te ontbinden. Je bent niet verplicht om een reden op te geven, maar wij, Nail Business Academy als dienstverlener, hebben wel het recht om hierom te vragen.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of een aangewezen derde de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

7.2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor online trainingen, academies en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk als jij als klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, indien tot de uitvoering werd overgegaan met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming als consument, en mits jij hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant ons als dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling dient ons te bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2. De klant dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij of zij de beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, aan ons als dienstverlener terug te zenden. De klant is op tijd als hij of zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

8.4. Indien het teruggestuurde product op enige manier in waarde is verminderd, behouden wij ons als dienstverlener het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5. Bij herroeping van de overeenkomst zullen wij als dienstverlener alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, binnen maximaal 14 kalenderdagen terugbetalen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij als dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat we alle goederen hebben teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij of zij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij als dienstverlener betalen de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Artikel 9 – Klachtenregeling 

Als klant ben je verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen 8 dagen na ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Nail Business Academy. 

Als er later een gebrek wordt gemeld van een fysiek product, dan heb je geen absoluut recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Je kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 10 – Online trainingen en academy

10.1. Toegang tot online trainingen en de academy is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden.

10.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training of academy met derden, wordt de toegang tot de online training onmiddellijk geblokkeerd. Er is geen vergoeding of betaling verschuldigd aan de klant.

10.3. Nail Business Academy heeft de online trainingen en academy ontworpen met hun expertise en kennis op het gebied van social media coaching. Het doel van de onlinetrainingen is om klanten de nodige tools bij te brengen.

10.4. De aangeboden online trainingen en academy, inclusief het cursusmateriaal, worden aangeleverd via onze website of via een online platform.

10.5. Als klant dien je te beschikken over een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en geschikte apparatuur om gebruik te maken van de onlinetrainingen. 

10.6. Nail Business Academy biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering en biedt geen garantie op resultaten. Resultaten zijn afhankelijk van de inspanningen van de klant. 

10.7. Als klant dien je je te onthouden van elk gebruik van de inhoud van de onlinetrainingen en academy dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Nail Business Academy.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Overmacht 

Wij als dienstverlener zijn niet aansprakelijk wanneer wij door overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Als de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij ons best doen om onze contractuele verplichtingen zo snel mogelijk na te komen. 

Als het niet mogelijk is om de overeenkomst voort te zetten, zullen we de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbinden.

11.2 Relaties met derden 

Als wij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten of leveringen van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.3 Contractuele tekortkomingen 

Wij zullen ons altijd inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. U erkent dat wij slechts een inspanningsverbintenis hebben en geen resultaatsverbintenis. 

Wij hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. We hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te garanderen.

Als we een ernstige tekortkoming hebben bij het uitvoeren van onze overeenkomst, kunt u ons schriftelijk in gebreke stellen. 

We hebben dan een redelijke termijn om alsnog onze verplichtingen na te komen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. We zijn niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van aangestelden of derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, inclusief indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.4 Technische problemen website 

We kunnen geen uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. U kunt hiervoor geen vergoeding vragen, tenzij dit buiten redelijke proporties valt. 

We zullen ons best doen om onze website en online diensten zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken, maar we kunnen geen garantie bieden.

11.5 Website 

We zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze website. We zullen alle redelijke beveiligingsmaatregelen nemen volgens de huidige stand van techniek.

We zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 12 - Intellectueel eigendomsrecht

12.1. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden erken je als klant uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema's, modules, materialen en andere inhoud op onze website en online leerplatform eigendom zijn van Nail Business Academy en beschermd worden door relevante intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

12.2. Nail Business Academy verleent aan jou als klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden gesteld, en alleen gedurende de duur van de overeenkomst. 

12.3. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en andere inhoud die door Nail Business Academy zijn opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te dragen. 

Het is ook verboden om de verleende licentie over te dragen aan derden. Als klant mag je uitsluitend de werken downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

12.4. Partijen kunnen hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens 

13.1. Door het accepteren van ons aanbod, verklaar je je als klant akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Lees deze algemene voorwaarden in combinatie met onze privacy policy die beschikbaar is op onze website. 

13.2. Door het aanmaken van een account ga je, als klant, akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Als dienstverlener moeten wij persoonsgegevens verwerken om een gebruikersaccount aan te maken of bepaalde documenten op te stellen. De omstandigheden waarin dit gebeurt, worden nader beschreven in onze privacy policy. 

13.3. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, als dienstverlener, persoonsgegevens van de contactpersonen die je als klant opgeeft. Deze contactgegevens kunnen worden verwerkt voor klantenbeheer, marketingdoeleinden en om onze overeenkomst met jou, als klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 14 – Geheimhouding / Privacy

14.1. Zowel wij als dienstverlener als jij als klant zijn gebonden aan het respecteren van de privacy en een volledige geheimhoudingsverplichting die geldt tijdens de looptijd van de overeenkomst en daarna.

Dit betekent dat we elkaars bedrijfsgeheimen niet mogen gebruiken, verspreiden of overdragen naar derden zonder uitdrukkelijke toestemming, met name op het gebied van prijszetting, marketing, productie, financiering en strategische ontwikkeling van de onderneming, klanten- en potentiële klantenlijsten en contractuele voorwaarden, tenzij:

 • De informatie publiekelijk beschikbaar is zonder onze of jouw toedoen of nalatigheid;
 • De informatie moet worden bekendgemaakt op basis van een definitief rechterlijk bevel, een definitieve arbitragebeslissing of een definitief bevel van een overheidsinstantie;
 • De informatie moet worden bekendgemaakt op grond van enige wettelijke, decreet- of regelgeving of andere bindende bepaling van overheidswege;
 • De informatie moet worden bekendgemaakt in het kader van onze of jouw verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

14.2. Wij als dienstverlener en jij als klant erkennen het belang van deze verplichting. Schending van de privacy en deze geheimhoudingsverplichting tijdens de overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel is degene die de inbreuk heeft begaan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1.500,00 euro, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen als dit bedrag niet voldoende is om de schade te vergoeden.
Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

14.3. Als klant geef je ons, als dienstverlener, toestemming om bepaalde informatie, zoals resultaten en foto's, te delen op onze sociale mediakanalen. Als je niet wenst dat deze informatie openbaar wordt gemaakt, dien je dit uitdrukkelijk aan ons te laten weten.

Artikel 15 – Algemeen

15.1. Overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten aan derde partijen is alleen mogelijk met toestemming van de andere partij.

15.2. Indien een bepaling uit deze voorwaarden in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling en daardoor nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Partijen zullen in dat geval gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

15.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen over de interpretatie of uitvoering van een contract en onze facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.